พระธรรมคำสอนนำทางชีวิต » คำสอน เรื่อง กาม โดย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คำสอน เรื่อง กาม โดย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

3 May 2017
514   0

ผิดศีลกันได้ต่าง ๆ เพราะกามนี่แหละ

ต้องสร้างบาปสร้างอกุศลกรรมกันต่างๆ วุ่นวายกันไป

เพราะใจนี่แหละที่เป็นตัวกรรมภพ สร้างตัวเราขึ้นมา

แล้วตัวเรานี้เองก็ท่องเที่ยวไปในกาม

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก