พระธรรมคำสอนนำทางชีวิต » หลักคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร

หลักคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร

23 June 2017
379   0

หลักคำสอน ของ สมเด็จพระญาณสังวร

” ความโลภโกรธหลงคือความเร้าร้อนมืดมิด ที่ห่อหุ้มจิตเหมือนกำแพงหนาทึบ ที่ปิดกั้นแสงสว่างมิให้ปรากฏจิตทุกดวง ดวงจิตของเราทุกคนนี้แหละมีความบริสุทธิ์ ประภัสสรสว่างไสวที่สุดอยู่แล้ว ตลอดเวลา น่าเสียดายที่พากันสร้างกำแพงปิดกั้นเสียจนมืดมิด ด้วยการใช้ความคิดปรุงแต่งอันเป็นอุปกิเลส “